Politiek

TRANSGENDER EN POLITIEK

Om de positie van transgender personen in Nederland te verbeteren brengt TNN deze onder de aandacht van de politiek. Daarvoor bewandelen wij verschillende wegen. Er worden op de belangrijkste dossiers contacten onderhouden met verschillende Ministeries, te weten de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Veiligheid en Justitie. Tevens informeren wij geregeld de leden van de Tweede Kamer, dit betreft vooral de leden van de Tweede Kamercommissie voor Emancipatie. Hierin wordt meermaals samen opgetrokken met COC Nederland.

Het aankaarten van dringende kwesties gebeurd ook door het uitbrengen van persberichten. Wanneer deze worden opgepikt door de media wil ook de politiek daar nog wel eens op inspringen.

Onafhankelijk van de landelijke politiek probeert TNN de belangen van transgender personen ook bij verschillende overheidsinstanties aan te kaarten. Op het vlak van zorg betreft dit ondermeer het College voor Zorgverzekeringen, op het vlak van discriminatie bestaat er een goede relatie met de Commissie Gelijke Behandeling en op het gebied van veiligheid liggen er contacten met Roze in Blauw.

De samenwerking zoals TNN die voert met COC Nederland wordt op andere fronten ook gevoerd, zo is er nauw samengewerkt met Human Rights Watch in 2011 betreffende het onderzoek voor het rapport Controlling Bodies, Denying Identities en met het oog op het verbeteren van de transgenderzorg trekt TNN op in een brede alliantie waarin zorgaanbieders en transgenderorganisaties samenwerken.

Wetgeving
Voor transgender personen is goede wetgeving van wezenlijk belang. Zowel erkenning van de genderidentiteit en bescherming tegen discriminatie worden wettelijk geregeld. Het ontbreekt in Nederland nog aan goede wetgeving op beide vlakken.

Erkenning
Transgender personen die volgens hun gewenste geslacht leven kunnen volgens de huidige wetgeving op de wijziging van het geslacht enkel juridisch het geslacht aan laten passen als aan ingrijpende voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn dat de transgender persoon:

  • “lichamelijk aan het verlangde geslacht is aangepast voor zover dit uit medisch of   psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord is” ;
  • niet meer in staat is kinderen te verwekken of te baren.

Deze voorwaarden gaan in tegen het zelfbeschikkingsrecht en zijn een inbreuk op de integriteit van het lichaam van transgender personen. Vooralsnog is het dus enkel na geslachtsoperaties mogelijk om juridisch het geslacht te wijzigen. Hier gaat verandering in komen. In september 2011 heeft de regering het wetgevingsproces in gang gebracht voor de wijziging van deze wet, ook wel bekend als Artikel 28. Uitgangspunt van de wetswijziging is dat enkel de duurzame overtuiging tot het andere geslacht te behoren voldoende moet zijn voor het aanpassen van het geslacht in de geboorteakte.

Na een publieke consultatie, welke in november 2011 sloot, heeft de regering haar goedkeuring gegeven aan het wetsvoorstel waardoor het voor advies naar de Raad van State werd gestuurd in maart 2012. Momenteel is de precieze inhoud niet bekend zolang de Raad van State haar advies nog niet heeft uitgebracht.
TNN heeft haar standpunten over de nieuwe wetgeving ook kenbaar gemaakt aan de regering tijdens de consultatieronde.

Bescherming
De algemene wet gelijke behandeling (AWGB) legt de gronden vast waarop in Nederland niet gediscrimineerd mag worden. De volgende discriminatiegronden worden expliciet genoemd: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke staat. Tot op heden zou de discriminatiegrondgeslacht voor transgender personen die gediscrimineerd worden vanwege hun genderidentiteit of –expressie voldoende bescherming moeten bieden. Op dit vlak bestaat namelijk jurisprudentie. TNN beschouwt deze discriminatiegrond echter als ontoereikend en een belemmering in het zichtbaar maken van de discriminatie die transgender personen ervaren.
Het expliciet benoemen van genderidentiteit en –expressie als discriminatiegrond bevordert de erkenning van de discriminatie die transgender personen ervaren. Daarmee biedt het perspectief voor een grotere meldingsbereidheid en zodoende een betere aanpak van deze discriminatie. Het betekent dat de overheid actief deze discriminatie dient te bestrijden. Denk ondermeer aan anti-discriminatiecampagnes waarbij ook de discriminatie van transgender personen wordt belicht.

TNN zal daarom de politiek blijven informeren over de noodzaak van deze kwestie. Zichtbaarheid van discriminatie van transgender personen is daarvoor heel belangrijk. Ons discriminatiemeldpunt speelt daar een belangrijke rol in.