Deelnemersvergadering

Uit de statuten over de deelnemersvergadering stichting Transgendergroep Groningen

DEELNEMERS.
Artikel 4.
1. Deelnemers in de stichting zijn natuurlijke personen, die transgender zijn of die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de emancipatie en sociale acceptatie van transgenders in Noord-Nederland, en die door het bestuur als deelnemer zijn toegelaten.
2. Een persoon, die als deelnemer wenst te worden aangemerkt, dient zich aan te melden bij het bestuur. Na toelating geschiedt de inschrijving door het bestuur.
3. Het deelnemerschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging aan het bestuur, welke opzegging slechts kan geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand;
b. door opzegging door het bestuur, indien de deelnemer niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting voldoet;
c. door royement door het bestuur, indien het bestuur van oordeel is dat de belangen der stichting door de deelnemer ernstig worden geschaad of de deelnemer de stichting op ernstige wijze benadeelt. Een besluit tot royement behoeft de goedkeuring van de vergadering van deelnemers. De deelnemer wiens royement het betreft wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van deelnemers te (doen) verdedigen.

VERGADERING VAN DEELNEMERS.
Artikel 12.
1. De deelnemers vormen tezamen de vergadering van deelnemers.
2. De vergadering van deelnemers vergadert tenminste éénmaal per halfjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of een zodanig aantal deelnemers, dat deze tezamen ten minste twintig procent (20%) van het totaal aantal deelnemers vertegenwoordigen, dit wenselijk oorde(e)l(t)(en).
3. De oproepingen voor de vergaderingen van de vergadering van deelnemers geschieden schriftelijk, op een termijn van ten minste tien dagen, de dag der oproeping en de dag der vergadering niet meegerekend, door of namens de voorzitter respectievelijk de deelnemers die zulks wenselijk oordelen. De oproeping tot de jaarvergadering geschiedt door of namens de voorzitter.
4. Indien geen oproeping heeft plaatsgehad of deze oproeping niet op de voorgeschreven wijze is geschied of enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht is genomen, kunnen in een vergadering van de vergadering van deelnemers toch geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen en voorzover alle deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Ieder lid van de vergadering van deelnemers heeft één stem.
6. Besluiten van de vergadering van deelnemers worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan helft van het aantal deelnemers vertegenwoordigd is. Indien dit laatste niet het geval is, wordt een tweede vergadering gehouden binnen dertig dagen, doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering is, ongeacht het aantal vertegenwoordigde deelnemers, bevoegd besluiten te nemen omtrent de punten waarover in de eerste vergadering wegens ontbreken van het quorum geen besluit kon worden genomen.
7. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
8. Een éénstemmig besluit van alle deelnemers, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de vergadering van deelnemers.

TAAK VAN DE RAAD VAN DEELNEMERS.
Artikel 13.
1. De vergadering van deelnemers heeft tot taak de uitoefening van de krachtens deze statuten aan haar toegekende bevoegdheden.
2. De vergadering van deelnemers heeft tot taak het geven van advies, hetzij op verzoek van het bestuur, hetzij uit eigen beweging. De leden van de vergadering van deelnemers kunnen door het bestuur ook individueel worden uitgenodigd in het bijzonder voor:
a. het verlenen van bijstand en advies op juridisch, financieel, commercieel, bestuurlijk en technisch terrein;
b. het leggen van contacten tussen de stichting en landelijke, regionale en plaatselijke overheden en andere organisaties.
3. De taak en de bevoegdheden van de vergadering van deelnemers kunnen nader omschreven worden in een door het bestuur vast te stellen reglement.