Doelstelling

TRANSGENDERGROEP GRONINGEN
(Opgericht in 2010)

Uit de statuten:

NAAM EN ZETEL.
Artikel 2.
1. De stichting draagt de naam: ” Stichting Transgendergroep Groningen “.
2. De stichting is gevestigd te Groningen.

DOEL.
Artikel 3.
1. De stichting heeft ten doel de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en sociale acceptatie van transgenders en het verbeteren van de kennis en de beeldvorming over transgenders, alsmede het verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting richt zich daarbij op personen die op grond van hun identiteit, rolgedrag, lichamelijk geslacht en/of seksuele voorkeur onder het begrip “transgender” kunnen worden begrepen.
3. De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door:
a. het organiseren van activiteiten door en ten behoeve van transgenders.
b. het behartigen van de belangen van transgenders;
c. het fungeren als overlegorgaan tussen enerzijds de deelnemers en anderzijds overheden en andere organisaties of instellingen;
d. het werven van fondsen en subsidies die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling der stichting;
e. het geven van voorlichting over de emancipatie van transgenders en de rol van de stichting daarbij.
3. De stichting kan alle handelingen verrichten die tot het vorenstaande behoren of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kunnen zijn.
4. De stichting heeft haar werkgebied in Noord-Nederland.

Uit de subsidieaanvraag aan de gemeente Groningen

1          Doel: over 4 jaar
De stichting transgendergroep Groningen heeft tot doel de emancipatie en sociale acceptatie van transgenders en het verbeteren van de kennis en de beeldvorming over transgenders.

We zijn er voor iedereen, man, vrouw en anders, van travestie tot transgenderist tot transseksueel en gradaties daartussen en varianten daarop. We zijn er ook voor maatschappelijke organisatie en instellingen, die mogelijker wijze met onze doelgroep te maken kan krijgen, via zorg, hulp of begeleiding. Ook zij moeten met vragen en voor advies bij ons terecht kunnen en zij zijn een belangrijke doelgroep voor voorlichting.

Voor deze doelgroep willen we over 4 jaar als transgendergroep Groningen bekend zijn als het aanspreekpunt voor vragen of problemen rond travestie, transgender, transseksualiteit en genderdysforie. Transgenders weten ons te vinden en vinden bij ons een aanspreekpunt en ontmoetingsplaats. Dat geldt ook voor mensen binnen de doelgroep, die extra aandacht nodig hebben of met een specifieke situatie te maken hebben zoals transgenders met een lichte verstandelijke handicap, jongeren en oudere transgenders.

We hebben een uitgebreid netwerk met andere (transgender-) organisaties in het land, zoals de Landelijke KontaktGroep Travestie&Transseksualiteit, Transgender Netwerk Nederland, de Noodles, UMCG en Humanitas.

2          Doelen voor 2010

Organisatie
In de loop van het afgelopen jaar zijn er emancipatiedoelen geformuleerd en zijn er plannen gemaakt voor een verdere organisatie om zo een betere basis te leggen voor de emancipatie van transgenders, voor de hulpverlening aan transgenders, voor belangenbehartiging en voor het bevorderen van sociale acceptatie. De TransgenderGroep Groningen is daarmee ook een belangenorganisatie en emancipatiebeweging geworden.

We willen in staat zijn middelen te verwerven om onze doelstellingen te bereiken. Daarom willen we een formele status en wordt een stichting opgericht: de Stichting TransgenderGroep Groningen (TGG).

Netwerk
De komende jaren, beginnende in 2010, willen we ons netwerk uitbreiden en versterken. We willen aanwezig zijn in publieke debatten en een duidelijke stem te kunnen laten horen in emancipatievraagstukken.

Daarnaast zullen we contact zoeken met organisaties en instellingen, die in hun werk te maken kunnen krijgen met (problemen rond) transgender. We willen een sociale kaart maken en inventariseren waar voorlichting in eerste instanties het belangrijkst is. Voorlichting zal overigens in samenwerking gaan met het LGBT-platform, waarin we nu al actief deelnemen.

Ondersteuning transgenders
Verder willen we onze mogelijkheden tot ondersteuning, belangenbehartiging en eerstelijns opvang verder uitbreiden en professionaliseren.

Dat doen we door het vergroten en structureren van kennis en documentatie. Het is belangrijk de kennis, die latent aanwezig is bij bezoekers van de T&T soos, bij gastvrouwen, bij vrijwilligers, te structureren en overdraagbaar te maken.

We willen zo het telefoonteam verder kunnen professionaliseren en workshops opzetten voor vrijwilligers.

Belangrijk is daarnaast dat de drempel om naar ons toe te gaan verkleind wordt. Zichtbaarheid en publiciteit bevorderen is daarom ook gericht op mensen uit onze doelgroep, die ‘in de kast’ leven.

Ondersteuningscentrum
Op dit moment maken onze vrijwilligers gebruik van het kantoor van het COC en zijn daarop aangewezen. Daarom is dit kantoor tevens ondersteuningscentrum voor transgenders.

We hebben computerfaciliteiten nodig en een telefoonaansluiting. Vanuit het centrum zal ook de website en de profielensite voor transgenders in Noord-Nederland beheerd worden. We willen een huisstijl ontwikkelen voor de websites, maar ook voor briefpapier en voorlichtingsmateriaal.

Daarnaast is het belangrijk onze documentatie uit te breiden en actueel te houden. De documentatie moet toegankelijk zijn voor bezoekers en ook gepresenteerd kunnen worden.

T&T
We merken vaak dat een bruisende T&T (travestie en transseksualiteit) soos, meer bezoekers trekt. We willen meer activiteiten en workshops rond de T&T avonden organiseren.

In de loop van 2010 starten we voor jongeren een soos: de Genderbende. Eens in de maand bieden we jonge transgenders gelegenheid elkaar te ontmoeten in deze eigen T&T voor jongeren.

Het doel is jongere transgenders die zich niet thuis voelen in het reguliere T&T-café, een plaats te bieden om te experimenteren met T-gevoelens.

Op de langere termijn zal het T&T-jongerencafé, door mensen vanaf jonge leeftijd een plaats te bieden, individuele problemen van transgenders kunnen voorkomen.

3          Doelen 2011-2013
De komende jaren willen verder werken aan een basis voor een goede organisatie. We willen continuïteit waarborgen, activiteiten continueren, kennis en documentatie structureren en uitbreiden, maatschappelijk discussie blijven aanzwengelen, als organisatie verder uit de kast komen en deelnemen aan maatschappelijk verkeer. We willen ons er kortom op richten een professionele organisatie op poten te zetten.

Concreet betekent dat voor de komende jaren dat we verder zullen moeten werken aan contacten met verschillende organisaties. Daarvoor is informatiemateriaal nodig, dat zich op verschillende doelgroepen richt. We willen ons team verbreden en zullen faciliteiten nodig hebben voor nieuwe vrijwilligers. We willen voorlichting ontwikkelen en geven aan verschillende doelgroepen; jongeren/scholieren, (zorg-)instellingen, etc.  In 2011 willen we de derde transgenderinformatiedag hier in Groningen organiseren.